اتحادیه علمی دانشجویی شیمی کشور برگزار میکند

 

سری برنامه های Chem web   

 

با محوریت :

  مقدمه ای بر کمومتریکس 

 

سخنران

 سرکار خانم فاطمه هاشمی نسب

دانشجو دکتری شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی شریف

 

دوشنبه ۲۰ دی ساعت ۱۹ 

 

لینک برگزاری وبینار

http://meet.uok.ac.ir/ch/chem.asso