برنامه حیات خلوت

۲۰ و ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت  ۶:۱۵۰

۱۹ و ۲۰ و ۲۱ شهریور ساعت ۱۲ شب

از رادیو گفتگو موج ۱۰۳.۵

با حضور "جناب آقای دکتر یدالله یمینی