یکشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

مقدمه-مدیریت تعارض کار و خانواده

شناسه: 77803e6

رمز : IRAN110

 

یکشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

مدیریت تعارض در محیط کار

شناسه: 666d32e

رمز : IRAN110

 

یکشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

شناسه: 2532363

رمز : IRAN110

 

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://daanaan.daan.ir/

لطفا با مرورگر  گوگل کروم وارد شوید