لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc