لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

فیلم ارائه کامل کارگاه:

http://vc.basu.ac.ir/p1l6g7p59huy/