لینک اتاق مجازی این کارگاه:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc

 

فیلم ارائه کامل وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/py2n34tm7jze/