اعضاء محترم انجمن شیمی ایران

با عرض سلام و دعای خیر:

      احتراما به استحضار می رساند که بر اساس مصوبه مورخ ١٣٩٧/١٠/١٢ هیات مدیره انجمن شیمی ایران، مولفین و مترجمین محترم کتابهای شیمی پس از طی مراحل ذیل می توانند نسبت به قرار دادن آرم انجمن شیمی ایران بر روی جلد کتاب خویش اقدام فرمایند:

١- کسب اجازه مکتوب از انتشارات کتاب و ارسال آن به دبیرخانه انجمن شیمی ایران

٢- ارجاع کتاب به کمیته تخصصی ذیربط و تایید کمیته

٣- تایید نهایی هیات مدیره انجمن شیمی

"یقینا مهر تایید علمی و تخصصی انجمن شیمی ایران، بر اثر بخشی بیشتر و بهتر کتابهای کمک خواهد نمود"

ضمنا انجمن شیمی هیچ حق مادی از انتشار کتابها را طلب نمی نماید.

 

دبیرخانه انجمن شیمی ایران