مقالات هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

مقالات هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری: ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲
دبیر کنفرانس: دکتر فرشاد ورامینیان
دبیر علمی کنفرانس: دکتر علیرضا اصغری
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر کیانا پیوندی

مقالات هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

مقالات هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
زمان برگزاری: ۸ و ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱
دبیر علمی کنفرانس: دکتر علی اکبر طرلانی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر  هانی صیاحی

خلاصه مقالات ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی قوچان
زمان برگزاری: ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی: دکتر علی آیتی
دبیر اجرایی: دکتر مهدی نیک نام شاهرک

خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس بین‌المللی زئولیت انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس بین‌المللی زئولیت انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: ۴ و ۵ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر : سرکار خانم دکتر معصومه خاتمیان

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه گلپایگان-دانشکده فنی و مهندسی
زمان برگزاری: 1 الی 2 شهریور 96
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر مژگان زنده دل