مقالات دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

مقالات دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

محل برگزاری:دانشگاه جیرفت
۴ و ۵ آذر ماه ۱۴۰۰
دبیرعلمی: سرکار خانم دکتر ندا سیدی
دبیر اجرایی: سرکار خانم دکتر محبوبه زاهدی فر

خلاصه مقالات نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

خلاصه مقالات نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

محل برگزاری: دانشگاه جیرفت
زمان برگزاری:۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۹۵
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر راضیه رضوی