مقالات پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

مقالات پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۱۱-۹ شهریور ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی:  دکتر علیرضا امانی قدیم
دبیر اجرایی:  دکتر مجید مظهرقراملکی

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری: ۱-۳ مرداد ۱۳۹۸
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر سید علی حسینی
دبیر اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر حبیب مهری زاده

خلاصه مقالات سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه بوعلی سینا-همدان
زمان برگزاری: ۶-۷ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر : جناب آقای دکتر جواد صاین

خلاصه مقالات دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: 5 الی 6 شهریور 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر محمدحسین رسولی فرد

خلاصه مقالات اولین سمینار شیمی کاربردی ایران

خلاصه مقالات اولین سمینار شیمی کاربردی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: 1 الی 2 شهریور 95
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر محمود زارعی