مقالات نهمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

مقالات نهمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین
زمان برگزاری: ۲۶ و ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۲
دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمدرضا خانمحمدی خرمی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر مجید سلیمانی

مقالات هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

مقالات هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه تربیت مدرس
۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰
دبیرعلمی و اجرایی سمینار: دکتر احمد مانی

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری: ۹-۸ آبان ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترناصر گودرزی
دبیر اجرایی سمینار: دکتر منصور عرب چم جنگلی

خلاصه مقالات ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری: 4 الی 5 آبان 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر محمدحسین فاطمی

خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس دوسالانه کمومتریکس ایران

خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس دوسالانه کمومتریکس ایران

محل برگزاری: دانشگاه تهران
زمان برگزاری: ۴ الی ۵ آذر ماه ۹۴
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر جهانبخش قاسمی

خلاصه مقالات چهارمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

خلاصه مقالات چهارمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

محل برگزاری: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری: ۶-۷ آذر ۱۳۹۲
دبیر سمینار: جناب آقای دکتربهرام همتی نژاد
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکترجواد تشخوریان

خلاصه مقالات سومین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

خلاصه مقالات سومین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: ۱۸-۱۹ آبان ۱۳۹۰
دبیر سمینار: آقای دکتر عبدالحسین ناصری

خلاصه مقالات دومین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

خلاصه مقالات دومین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

محل برگزاری: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری: ۵-۸ آبان ۱۳۸۸
دبیر سمینار: جناب آقای دکترمرتضی بهرام