مقالات چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

مقالات چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری:۷ و ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی: دکتر محمدحسین مشهدی زاده اردکانی
دبیر اجرایی: دکتر فراهانی ماستری

خلاصه مقالات دوازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات دوازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اصفهان
زمان برگزاری: ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر اسماعیل شمس سولاری

خلاصه مقالات یازدهمین سمینار الکتروشیمی ایران

خلاصه مقالات یازدهمین سمینار الکتروشیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه گیلان
زمان برگزاری: 18 الی 20 شهریور ماه 93
دبیر سمینار: آقای دکتر مجید آروند

خلاصه مقالات دهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران

خلاصه مقالات دهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه رازی کرمانشاه
زمان برگزاری: 29 - 27 تیر 91
دبیر سمینار: آقای دکتر محمد باقر قلیوند

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه یزد
زمان برگزاری: ۲-۴ بهمن ۱۳۸۹
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر حمیدرضا زارع

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری: ۶-۸ شهریور ۱۳۸۶
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر رضا امامعلی سبزی

خلاصه مقالات پنجمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران

خلاصه مقالات پنجمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری: ۱۹-۲۰ شهریور ۱۳۸۲
دبیر سمینار: جناب آقای دکترمحمدحسین مشهدی زاده