مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری: یک الی ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر سجاد محبی
دبیر اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر روشن خوشنوازی

خلاصه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری:۶ و ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: سرکار خانم دکتر مژگان زنده دل
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر حمید خانمحمدی

خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
زمان برگزاری: 14 الی 16 شهریور 96
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر میترا قاسم زاده

خلاصه مقالات هجدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات هجدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری: ۱۷ الی ۱۹ اسفند ماه ۹۵
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر حسین اشتیاق حسینی
دبیراجرایی سمینار: جناب آقای دکتر امیر شکوه سلجوقی

خلاصه مقالات هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

خلاصه مقالات هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی
زمان برگزاری: 12 الی 14 شهریور ماه ۹۴
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر ذوالفقار رضوانی

خلاصه مقالات پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

خلاصه مقالات پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

محل برگزاری: دانشگاه حکیم سبزواری
زمان برگزاری: 13 - 12 شهریور 92
دبیر سمینار: آقای دکتر طیبی

خلاصه مقالات چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران

خلاصه مقالات چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف
زمان برگزاری: 5 - 4 شهریور 91
دبیر سمینار: آقای دکتر مجتبی باقر زاده

پس از دانلود خلاصه مقالات فوق، فایل مورد نظر را از حالت rar خارج و پس از باز کردن پوشه،فایل index خلاصه مقالات را نشان می دهد.

خلاصه مقالات شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

خلاصه مقالات شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

محل برگزاری: دانشگاه بو علی سینای همدان
زمان برگزاری: 5 - 7 شهریور ماه 93
دبیر سمینار: دکتر صادق صالح زاده