مقالات بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

مقالات بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری:۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰-به صورت مجازی
دبیر کنفرانس:سرکار خانم دکتر مریم دهستانی
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر وحید صاحب
دبیران اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر سیدمحمدعلی حسینی و سرکارخانم دکتر عفت جمالی زاده

خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: ۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترمرتضی واحدپور
دبیر اجرایی سمینار:جناب آقای دکتر حامد بهرامی

خلاصه مقالات بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری: ۱۵ تا ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر علمی کنفرانس: دکتر جابر جهان بین سردرودی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر رحمان سلامت آهنگری

خلاصه مقالات بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری: 29 الی 31 مرداد 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر علیرضا صلابت

خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

محل برگزاری: دانشگاه گیلان
زمان برگزاری: 23 الی 25 شهریور 95
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر علی قنادزاده گیلانی

خلاصه مقالات هجدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

خلاصه مقالات هجدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

محل برگزاری: دانشگاه تهران- پردیس کیش
زمان برگزاری: ۱۵ الی ۱۸ اسفند ماه ۹۴
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر علی مقاری

خلاصه مقالات هفدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

خلاصه مقالات هفدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

محل برگزاری: دانشگاه خواجه نصیر طوسی
زمان برگزاری: 29 مهر ماه الی 1 آبان ماه 93
دبیر سمینار: آقای دکتر سیف اله جلیلی

خلاصه مقالات شانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

خلاصه مقالات شانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

محل برگزاری: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری: 7 - 9 آبان 92
دبیرسمینار: آقای دکتر یگانگی

خلاصه مقالات پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

خلاصه مقالات پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

محل برگزاری: دانشگاه تهران
زمان برگزاری: 13 الی 16 شهریور 91
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر علی مقاری

خلاصه مقالات چهاردهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

خلاصه مقالات چهاردهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

محل برگزاری: پردیس دانشگاه تهران-کیش
زمان برگزاری: ۶ الی ۹ اسفند ۸۹
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر حسن به نژاد

خلاصه مقالات سیزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

خلاصه مقالات سیزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

محل برگزاری: پردیس دانشگاه صنعتی شیراز
زمان برگزاری: 24 الی 26 فروردین ۸۹
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر محمد مهدی پاپری

خلاصه مقالات دوازدهمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات دوازدهمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری: ۲۹ تیر الی ۱ مرداد ۱۳۸۸
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر خالد عزیزی

خلاصه مقالات دهمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات دهمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اصفهان
زمان برگزاری: ۳-۶ اردیبهشت ۱۳۸۶
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر اصغرزینی اصفهانی

خلاصه مقالات نهمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات نهمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه گیلان
زمان برگزاری: ۲۳-۲۵ خرداد ۱۳۸۵
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر علی قنادزاده

خلاصه مقالات هشتمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات هشتمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری: ۳۰ آبان الی ۳ آذر ۱۳۸۴
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر محمد حسن انتظاری

خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه خلیج فارس
زمان برگزاری: ۱۱-۱۳ بهمن ۱۳۸۰
دبیر سمینار: جناب آقای دکترحسین اسلامی