مقالات بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

مقالات بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری:۳-۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
دبیر : دکتر محمدرضا یافتیان
دبیر علمی: دکتر ناصر دلالی
دبیر اجرایی: دکتر سیاوش نوروزی

خلاصه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری:۵-۳ شهریور ماه ۱۳۹۸
دبیر: جناب آقای دکتر علیرضا اصغری
دبیر علمی سمینار: سرکار خانم دکتر مریم رجبی
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر مهدی بهزاد

خلاصه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: ۱۲ تا ۱۴ شهریور ماه ۹۷
دبیر : جناب آقای دکتر عبدالحسین ناصری

خلاصه مقالات بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری: 8 الی 10 شهریور 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر بیوک حبیبی

خلاصه مقالات بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

خلاصه مقالات بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف
زمان برگزاری: 9 الی 11 شهریور 95
دبیر سمینار: آقایان دکتر حبیب باقری و دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

خلاصه مقالات بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

خلاصه مقالات بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

محل برگزاری: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
زمان برگزاری: 6 الی 8 بهمن ماه ۹۴
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر سید حمید احمدی

خلاصه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران

خلاصه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری: 25 - 23 شهریورماه 93
دبیرسمینار: خانم دکتر ناهید پوررضا

خلاصه مقالات بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران

خلاصه مقالات بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری: 6 - 8 اسفند ماه 92
دبیر سمینار: دکتر علی اصغر انصافی

خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری: 10 - 8 اسفند 91
دبیر سمینار: آقای دکتر علی سرافراز یزدی

خلاصه مقالات هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

خلاصه مقالات هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

محل برگزاری: دانشگاه کاشان
زمان برگزاری: ۲۳ الی ۲۵ شهریور ۸۹
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر محسن بهپور

خلاصه مقالات چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

خلاصه مقالات چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

۹-۷ شهریور ماه ۱۳۸۴
دانشگاه بیرجند
دبیر سمینار: دکتر سوسن صادقی

خلاصه مقالات سیزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

خلاصه مقالات سیزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

۳۱-۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳
دانشگاه فردوسی مشهد
دبیر سمینار: دکتر محمود چمساز

خلاصه مقالات دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

خلاصه مقالات دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

۱۰-۸ بهمن ماه ۱۳۸۱
دانشگاه مازندران
دبیر سمینار: دکتر جهانبخش رئوف

خلاصه مقالات یازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

خلاصه مقالات یازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

۱۱-۹ بهمن ماه ۱۳۸۰
دانشگاه یزد
دبیر سمینار: دکتر شایسته دادفرنیا

خلاصه مقالات دهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

خلاصه مقالات دهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

۲۰-۱۸ بهمن ماه ۱۳۷۹
دانشگاه صنعتی شریف
دبیر سمینار: دکتر مهدی جلالی هروی