مقالات سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

مقالات سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
زمان برگزاری: ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
رئیس کنفرانس : دکتر حسن زمانیان
دبیر علمی: دکتر مریم رنجبر
دبیر اجرایی: دکتر راضیه حبیب پور

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۱۳۹۸
رئیس کنفرانس: دکتر عزیزاله حبیبی
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر روزبه جواد کلباسی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر علیرضا حریفی مود

خلاصه مقالات اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: ۱۱ و ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر: جناب آقای پروفسور علی رمضانی
دبیر علمی: جناب آقای دکتر محمد علی رضوانی
دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر سید جمال طباطبایی رضایی