دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
خانم دکتر شایسته دادفرنیا
رئیس کمیته
یزد
۲
دکتر یداله یمینی
دبیرکمیته
تربیت مدرس
۳
دکتر اسماعیل رضایی سرشت
عضو کمیته
حکیم سبزواری
۴
دکتر ذوالفقار رضوانی
عضو کمیته
شهید مدنی آذربایجان
۵
دکتر محمد سراجی
عضو کمیته
صنعتی اصفهان
۶
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
مازندران
۷
خانم دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
بوعلی سینا - همدان
۸
خانم دکتر رویا مهین پور
عضو کمیته
کاشان
۹
دکتر محمدصدیق مرتضوی
عضو کمیته
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان