دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
خانم دکتر شایسته دادفرنیا
رئیس کمیته
یزد
۲
دکتر یداله یمینی
دبیرکمیته
تربیت مدرس
۳
دکتر محمد حسن انتظاری
عضو کمیته
فردوسی مشهد
۴
دکترعلی زینتی زاده
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
۵
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
مازندران
۶
دکتر سهیل عابر
عضو کمیته
تبریز
۷
دکتر محمد سعید عبائی
عضو کمیته
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۸
خانم دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
بوعلی سینا - همدان
۹
دکتر محمدصدیق مرتضوی
عضو کمیته
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان