لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته­ تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران :

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱
دکتر یداله یمینی
دبیر کمیته
تربیت مدرس
۲
دکتر محمد حسن انتظاری
عضو کمیته
فردوسی مشهد
۳
دکتر عبدالخالق بردبار
عضو کمیته
اصفهان
۴
خانم دکتر شایسته دادفرنیا
عضو کمیته
یزد
۵
دکترعلی زینتی زاده
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
۶
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
مازندران
۷
خانم دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
بوعلی سینا - همدان
۸
دکتر علیرضا محجوب
عضو کمیته
تربیت مدرس