لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ شیمی معدنی انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر مجید مقدم ریاست کمیته اصفهان
۲ دکتر ولی اله میرخانی دبیر کمیته اصفهان
۳ دکتر عباس ترسلی عضو کمیته شهید چمران اهواز
۴ دکتر مجتبی باقر زاده عضو کمیته صنعتی شریف
۵ دکتر ناصر صفری عضو کمیته شهید بهشتی
۶ دکتر علیرضا سلیمی عضو کمیته فردوسی مشهد
۷ دکتر آزاده تجردی عضو کمیته علم و صنعت ایران
۸ دکتر حمید گلچوبیان عضو کمیته مازندران
۹ دکتر نیلوفر اکبرزاده عضو کمیته سیستان و بلوچستان
۱۰ دکتر ریحانه ملکوتی عضو علی البدل بیرجند
۱۱ دکتر بهزاد سلطانی عضو علی البدل شهید مدنی آذربایجان