کاربران و اعضای محترم انجمن شیمی ایران

با سلام و دعای خیر: لیست شیمیدانهای برجسته و تجلیل شده توسط انجمن شیمی ایران در گرایش شیمی معدنی ، در فایل پیوست موجود می باشد. ضمن عرض پوزش از اساتید فرهیخته ای که نام مبارک ایشان از قلم افتاده یا فاقد عکس می باشد، تقاضا دارد، با ارسال مستندات لازم، انجمن را در تکمیل لیست برگزیدگان یاری فرمایند. قبلا از همفکری، همیاری و همکاری شما  عزیزان کمال تقدیر و تشکر به عمل می آید.

با تشکر

دبیرخانه انجمن شیمی ایران

 

اساتید تجلیل شده در گرایش معدنی

 

نام ونام خانوادگی

سمینار

سال

دانشگاه

محل تجلیل

عنوان تجلیل

عکس

دکتر منصور عابدینی

---

---

---

شیمیدان برجسته

دکتر عباس ترسلی

---

۱۳۸۸

---

شیمیدان برجسته

دکتر مهدی رشیدی

---

۱۳۸۸

---

شیمیدان برجسته

دکتر حسین آقابزرگ

دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

۲۴-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

گیلان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر شهرام تنگستانی نژاد

دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

۲۴-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

گیلان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر مهدی امیر نصر

سیزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۰

رازی کرمانشاه

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر مجید مقدم

سیزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۰

رازی کرمانشاه

شیمیدان برجسته جوان

دکتر حسن کی پور

پانزدهمین کنگره ملی،سال جهانی شیمی

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

بوعلی سینا-همدان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکترولی اله میرخانی

پانزدهمین کنگره ملی،سال جهانی شیمی

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

بوعلی سینا-همدان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر داریوش  مهاجر

چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران

۷-۸ شهریور ۱۳۹۱

صنعتی شریف

شیمیدان برجسته پیشکسوت

------

دکتر علی مرسلی

چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران

۷-۸ شهریور ۱۳۹۱

صنعتی شریف

شیمیدان برجسته جوان

دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی

پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

۱۲-۱۳ شهریور ۱۳۹۲

حکیم سبزوار

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر مجتبی باقرزاده

پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

۱۲-۱۳ شهریور ۱۳۹۲

حکیم سبزوار

شیمیدان برجسته جوان

دکتر محمد حسین حبیبی

شانزدهمین کنگره شیمی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

یزد

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر صادق صالح زاده

شانزدهمین کنگره شیمی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

یزد

شیمیدان برجسته جوان

دکتر داور محمدی بقاعی

شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

۵-۷ شهریور ۱۳۹۳

بوعلی سینا- همدان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر علیرضا محجوب

شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

۵-۷ شهریور ۱۳۹۳

بوعلی سینا- همدان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر مظفر اسدی

هفدهمین کنگره ملی شیمی ایران و اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

ولی عصر (عج) رفسنجان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر ناصر صفری

هفدهمین کنگره ملی شیمی ایران و اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

ولی عصر (عج) رفسنجان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر مصطفی محمدپور امینی

هجدهمین کنگره ملی شیمی ایران

۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴

سمنان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر علیرضا بدیعی

هجدهمین کنگره ملی شیمی ایران

۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴

سمنان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر حسین اشتیاق حسینی

هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

۱۲-۱۴شهریور ۱۳۹۴

شهید مدنی آذربایجان شیمیدان برجسته پیشکسوت
خانم دکتر عزت رفیعی

هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

۱۲-۱۴ شهریور ۱۳۹۴ شهید مدنی آذربایجان شیمیدان برجسته جوان
خانم دکتر فائزه فرزانه نوزدهمین کنگره شیمی ایران ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵ شیراز شیمیدان برجسته پیشکسوت
دکتر مرتضی منتظر ظهوری نوزدهمین کنگره شیمی ایران ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵ شیراز شیمیدان برجسته جوان
دکتر علی اکبر خاندار هجدهمین سمینار شیمی معدنی ایران
۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۵
فردوسی مشهد شیمیدان برجسته پیشکسوت
دکتر حمیدرضا خواصی هجدهمین سمینار شیمی معدنی ایران
۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۵
فردوسی مشهد شیمیدان برجسته جوان
دکتر حمید گلچوبیان نوزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران ۱۴۶ شهریور۱۳۹۶ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران شیمیدان برجسته کشور
خانم دکتر ناهید شاه آبادی نوزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران ۱۴۶ شهریور ۱۳۹۶ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران شیمیدان برجسته کشور