دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
دکتر مهدی امیر نصر
ریاست کمیته
صنعتی  اصفهان
۲
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
اصفهان
۳
دکتر حسین آقا بزرگ
عضو کمیته
خوارزمی
۴
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
شهید چمران اهواز
۵
دکتر آزاده تجردی
عضو کمیته
علم و صنعت
۶
دکتر محمد جوشقانی
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
-----
۷
دکتر موید حسینی صدر
عضو کمیته
مجلس شورای اسلامی
۷
دکتر رضا طیبی
عضو کمیته
حکیم سبزواری
۹
دکتر حسن کی پور
عضو کمیته
بوعلی سینا-همدان
-----
۱۰
دکتر بدری زمان مومنی
عضو کمیته
خواجه نصیرالدین طوسی