دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
دکتر مهدی امیر نصر
ریاست کمیته
صنعتی  اصفهان
۲
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
اصفهان
۳
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
شهید چمران اهواز
۴
دکتر آزاده تجردی
عضو کمیته
علم و صنعت
۵
دکتر محمد جوشقانی
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
-----
۶
دکتر رضا طیبی
عضو کمیته
حکیم سبزواری
۷
دکتر سعید قدیمی
عضو کمیته
امام حسین(ع)
۸
دکتر بهرام یداللهی
عضو کمیته
اصفهان