لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته­ شیمی معدنی انجمن شیمی ایران:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
دکتر مهدی امیر نصر
ریاست کمیته
صنعتی  اصفهان
۲
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
اصفهان
۳
دکتر مجتبی باقر زاده
عضو کمیته
صنعتی شریف
۴
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
شهید چمران اهواز
۵
دکتر شهرام تنگستانی نژاد
عضو کمیته
اصفهان
۶
دکتر ناصر صفری
عضو کمیته
شهید بهشتی
۷
دکتر حمید گلچوبیان
عضو کمیته
مازندران
۸
دکتر علی مرسلی
عضو کمیته
تربیت مدرس