همایش های برگزار شده در گرایش شیمی معدنی:

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه علوم و صنایع دفاعی و دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۶-۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹ دکتر مهدی امیرنصر
۲ دومین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه الزهراء ۲۳-۲۴ بهمن ۱۳۷۰ دکتر یحیی فرهنگی -----
۳ سومین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه تبریز ۱۱-۱۳ مرداد ۱۳۷۳ دکتر علی اکبر خاندار
۴ چهارمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۷-۱۸ مرداد ۱۳۷۴ دکتر سید جواد صابونچی
۵ پنجمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه اصفهان ۱۰-۱۱ شهریور ۱۳۷۸ دکتر محمدحسین حبیبی
۶ ششمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۶-۱۷ آبان ۱۳۸۰ دکتر محمد علیزاده -----
۷ هفتمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه زنجان ۷-۸ اسفند ۱۳۸۱ دکتر حسن حسینی منفرد
۸ هشتمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۵ شهریور ۱۳۸۳ دکتر مؤید حسینی صدر
۹ نهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه سمنان ۱۶-۱۷ اسفند ۱۳۸۵ دکتر علی عمو زاده
۱۰ دهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان ۲۵-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ دکتر مژگان خراسانی مطلق
۱۱ یازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۳-۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ دکتر مهدی امیرنصر
۱۲ دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه  گیلان ۲۴-۲۵ شهریور ۱۳۸۹ دکتر خلیل طباطبائیان
۱۳ سیزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۰ خانم دکتر عزت رفیعی
۱۴ چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه صنعتی شریف ۷-۸ شهریور ۱۳۹۱ دکتر مجتبی باقرزاده
۱۵ پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه حکیم سبزواری ۱۲-۱۳ شهریور ۱۳۹۲ دکتر رضا طیبی
۱۶ شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان ۵-۷ شهریور ۱۳۹۳ دکتر صادق صالح زاده
۱۷ هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۲-۱۴ شهریور ۱۳۹۴ دکتر ذوالفقار رضوانی
۱۸ هجدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۵

دبیر علمی:

دکتر حسین اشتیاق حسینی

دبیر اجرایی:

دکتر امیر شکوه سلجوقی

۱۹ نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۴-۱۶ شهریور  ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر میترا قاسم زاده

دبیر اجرایی:

دکتر علی اکبر طرلانی