لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته تخصصی الکتروشیمی انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر داود نعمت الهی

ریاست کمیته

بوعلی سینا- همدان

۲

دکتر محمدحسین مشهدی زاده اردکانی

دبیر کمیته

خوارزمی

۳

دکتر جهانبخش رئوف

عضو کمیته

مازندران

۴

دکتر حمیدرضا زارع

عضو کمیته

یزد

۵

دکتر سهیلا جوادیان

عضو کمیته

تربیت مدرس

۶

دکتر میرقاسم حسینی

عضو کمیته

تبریز

۷

دکتر محمدباقر قلیوند

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

۸

دکترسیدسعید سیدحسینی داورانی

عضو کمیته

شهید بهشتی

۹ دکتر اسماعیل تماری عضو کمیته خلیج فارس
۱۰ دکتر عبداله یاری عضو علی البدل لرستان ----
۱۱ دکترعلی  غفاری نژاد عضو علی البدل علم و صنعت ایران