دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱ دکتر میرفضل اله موسوی رئیس کمیته تربیت مدرس
۲ دکتر داود نعمت الهی دبیر کمیته بوعلی سینا- همدان

۳

دکتر جهانبخش رئوف

عضو کمیته

مازندران

۴ دکتر حمیدرضا زارع عضو کمیته یزد

۵

دکتر عبداله سلیمی

عضو کمیته

کردستان

۶

خانم دکتر افسانه صفوی

عضو کمیته

شیراز

۷

دکتر رضا کریمی شرودانی

عضو کمیته

اصفهان

۸

دکتر پرویز نوروزی

عضو کمیته

تهران