دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱ دکتر داود نعمت الهی رئیس کمیته بوعلی سینا- همدان
۲ دکتر میرفضل اله موسوی دبیر کمیته تربیت مدرس

۳

دکتر بهزاد رضائی

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۴ دکتر خلیل فرهادی عضو کمیته ارومیه

۵

دکتر محمد باقر قلیوند

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

۶

دکتر حبیب اله کاظمی

عضو کمیته

مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۷

دکتر مصطفی نجفی

عضو کمیته

امام حسین(ع)

-----

۸

دکتر حسین نیکوفرد

عضو کمیته

صنعتی شاهرود