دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) :

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر داود نعمت الهی

ریاست کمیته

بوعلی سینا- همدان

۲

دکتر محمدحسین مشهدی زاده اردکانی

دبیر کمیته

خوارزمی

۳

دکتر مسعود آیت الهی

عضو کمیته

اصفهان

۴

دکتر مجید جعفریان

عضو کمیته

خواجه نصیرالدین طوسی

۵

دکتر جهانبخش رئوف

عضو کمیته

مازندران

۶

دکتر عبداله سلیمی

عضو کمیته

کردستان

۷

دکتر سعید شاهرخیان

عضو کمیته

صنعتی شریف

۸

دکتر محمد مظلوم اردکانی

عضو کمیته

یزد