“علاقمندان به نوشتن فصل های کتاب پیوست، عنوان فصل پیشنهادی و خلاصه مطالب را بر اساس فرمت تعیین شده در فراخوان تهیه و به ایمیل دکتر همتی نژاد ارسال کنند”

hemmatb@shirazu.ac.ir

جهت مشاهده فراخوان کلیک فرمایید:

Announcement of New Book-Nature-derived Sensors