طیف‌سنجی در شیمی معدنی

پدیدآورندگان: دکتر محمد یوسفی؛ دکتر امیر شکوه‌سلجوقی؛ دکتر مسعود میرزائی شهرابی

ویراستار علمی: دکتر مهرداد پورایوبی

ویراستار ادبی: هانیه اسدپور فعال مشهد

 

مشخصات: وزیری، ۱۰۰ نسخه، چاپ اول، تابستان ۱۴۰۱

چاپ و صحافی: چاپخانه دقت

بها:    ۱/۹۹۰/۰۰۰ ریال 

حق چاپ برای انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد محفوظ است.

مشخصات نشر: مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات، ۱۴۰۱.

مشخصات ظاهری: ۴۱۶ ص.

فروست: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ ۸۳۹.

 

مراکز پخش:

 

  • فروشـگاه و نمایشـگاه کتـاب پـردیس: مشـهد، میـدان آزادی، دانشـگاه فردوسـی مشـهد، جنـب سـلف یـاس

تلفن:۳۸۸۰۲۶۶۶ -  ۰۵۱۳۸۸۳۳۷۲۷

  • مؤسسۀ کتـابیران: تهـران، میـدان انقـلاب، خیابـان کـارگر جنـوبی، بـین روانمهـر و وحیـد نظـری، بـن‌بسـت گشتاسب، پلاک ۸

تلفن: ۰۲۱۶۶۴۸۴۷۱۵

  • مؤسسـۀ دانشیران: تهران، خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید (اردیبهشت) نبش خیابان نظـری، شـماره ۱۴۲

تلفکس: ۶۶۴۰۰۲۲۰ - ۰۲۱۶۶۴۰۰۱۴۴