مواد دوگانه‌ دوست ساده تا مدل‌های پیش‌سلول

تألیف: پیتر والده
مترجمان: آرش وجود، محمد خدادادی‌مقدم


بنام خداوندِ مهرگسترِ مهربان

ﭘﯿشگفتار ﻣﺘﺮﺟمان

سپاس خدای را که به ارادۀ ازلی‌اش همه خلق را صورت بخشید و بر‌‌این بنده‌گان ناچیز خویش توفیق عنایت فرمود تا کتاب شیمی پیش حیاتی را ترجمه و تقدیم علاقه‌مندان و دانش پژوهان نماییم.

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﭘﺮﺳﺶ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﻠﻘﺖ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ را از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دهۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ آن آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺟﻮاب ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮال ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ واﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺷﯿﻤﯽ، زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻓﯿﺰﯾﮏ، رﯾﺎﺿﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن را آﻏﺎز ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ «زﯾﺴﺖ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﯽ»، «زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎوراء‌ زﻣﯿﻨﯽ» و «ﺷﯿﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ» از ادﻏﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ در زﻣﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد آن در ﺧﺎرج از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟

در اﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺪود ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ دارﻧﺪ، ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺑﺎزار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮﻏﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺟﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ‌ﮔﺮدانده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و اﺳﺎﺗﯿﺪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در پنج ﻓﺼﻞ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻃﺒﻖ ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻘﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻓﺼﻞ اوّل ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻤﺮ و دورﮐﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮاد دوﮔﺎﻧﻪ دوﺳﺖ در زﻣﯿﻦ و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. فصل دوّم به سنتز بازهای هسته‌ای، نوکلئوتیدها، RNA و DNA می پردازد. مسیر‌های مختلف احتمالی سنتز این مولکول‌ها در کره زمین اولیه توسط سالادینو،  کرستینی، کوستانزو و دی ماورو مورد بررسی قرار گرفته است (شایان ذکر است که از ترجمه‌ی این فصل از کتاب صرف نظر گردید، زیرا نیازی بر ترجمه‌اش دیده نمی شود و شاید در آینده بر حسب ضرورت به ترجمه‌ی آن اقدام شود و در مجلدی جداگانه انتشار یابد). ﭘﺎﺳﮑﺎل، ﺑﻮﯾﺘﯿﻮ و ﮐﻮﻣﯿﺮاس در ﻓﺼﻞ سوّم روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪﻫﺎ و ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ را در ﺟﺎﻧﺪاران اﻣﺮوزی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ چهارم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﮐﺎﯾﺮاﻟﯿﺘﻪ در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻣﻨﺸﺎء آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻘﺎرن در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺳﻂ واﯾﺰﺑﺎخ، ﻻﯾﺰروﯾﺘﺰ و ﻻﻫﺎو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻓﺼﻞ پنجم، زاﺗﻤﺎری، ﺳﺎﻧﺘﻮز و ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺪه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻧﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮای درک ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده‌ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ای ﮐﻪ در دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﯿﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﺮ روی آن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ و گرد آوری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه واﻟﺪه بوده اﺳﺖ.

ﻣﺘﺮﺟمان اﻣﯿﺪوارند که اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺎداﻧﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ، اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺬﮐﺮات ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راه ﮔﺸﺎی ﻣﺘﺮﺟمان در اداﻣﻪ راه ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ زﻣﯿنۀ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

قیمت کتاب فوق ۳۵۰۰۰ تومان می‌باشد.
اعضای محترم انجمن شیمی ایران می‌توانند کتاب‌های فوق را با ۲۰ درصد تخفیف تهیه نمایند.
جهت تهیه کتاب می‌توانید با شماره همراه ۰۹۱۴۱۵۰۵۴۹۴ تماس حاصل فرمایید و یا با ایمیل voojod.a2012@gmail.com مکاتبه نمایید.