توضیحاتی در خصوص کتاب

مجموعه بیوشیمی معدنی، مجموعه ای چند جلدی است که به بررسی جنبه های گوناگون بیوشیمی معدنی می پردازد. در جلد نخست، ابتدا به مقدماتی از اصول اولیه بیوشیمی معدنی اشاره خواهد شد و در ادامه به نقش داروهای فلزدرمانی و عوامل تشخیصی فلز- بنیان در مطالعات کلینیکی پرداخته می شود.

کتاب حاضر در پنج فصل به رشته ی تحـریر در آمده است. در فصل اول، به تفصیل به اصول اولیه ی علم بیوشیمی معدنی اشاره می شود. دانستن این اصول برای فهم بهتر و عمیق تر موضوعات این علم، ضروری است. در ابتدای این فصل، دو نظریه ی با اهمیت زیست شناسی یعنی نظریه تکامل و نظریه ی سلولی بحث می شود

چگونگی انتقال اطلاعات ژنتیکی از یک نسل به نسل بعد و نیز چگونگی تکثیر ماده ژنتیکی، در فصل دوم یعنی ژنتیک مولکولی بحث می شوند

در فصل سوم به تفصیل، به نقش بی بدیل فلزات و ترکیبات آنها در درمان برخی بیماری ها پرداخته می شود. ابتدا به نقش کیلیت درمانی در درمان تالاسمی، بیماری ویلسون اشاره می شود. در ادامه به کشف تاریخی سیس پلاتین به عنوان یک داروی ضدسرطان پرداخته می شود. به تفصیل به مکانیسم عمل این ترکیب و داروهای نسل دوم و سوم آن اشاره می شود. بسیاری دیگر از بیماری ها نظیر آرتریت روماتوئید و استفاده از ترکیبات طلا در درمان آن، دیابت و استفاده از ترکیبات وانادیوم در درمان آن، و موارد درمانی دیگر با سایر فلزات در این بخش بررسی می شوند.

استفاده از فلزات در تشخیص بسیاری از عوارض و بیماری ها مبحث جذاب دیگری است که در حیطه ی بیوشیمی معدنی دارویی قرار می گیرد. در فصل چهارم و پنجم به نقش تشخیصی فلزات در مطالعات MRI و نیز به عنوان رادیودارو اشاره می شود.