پیشگامان واقعی در زمینه های علمی و تحقیقاتی در دهه گذشته که با تولید مقاله های پر استناد براساس پایگاه  Web of Science  در لیست پراستنادترین محققان ۲۰۲۰ قرار گرفته اند.

 

جهت مشاهده لیست:

https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2020/

 

🔸جهت مشاهده لیست پراستنادترین محققان شیمی در لینک مربوطه در قسمت Award categories شیمی را انتخاب کنید

🔸جهت مشاهده لیست پراستنادترین محققان ایرانی در لینک مربوطه در قسمت Region ایران را انتخاب کنید.

🔸جهت مشاهده لیست پراستنادترین محققان دانشگاه خود در لینک مربوطه در قسمت Institution نام دانشگاه را وارد کنید.