اهدای منزل پدری پروفسور کاظم سعیدی  به دانشگاه آزاد اسلامی

 

منزل مرحوم خلد آشیان، پدر جناب آقای پروفسور کاظم سعیدی استاد محترم شیمی آلی دانشگاه شهید باهنر کرمان و رئیس کمیته ی شیمی آلی انجمن شیمی ایران

لینک خبر: http://www.iau.ac.ir/News/565