مقاله ی جناب آقای دکتر علی گزنی-معاون پژوهشی پایگاه استنادی جهان اسلام ISC:

 

Nobel Prize Chemistry 2016