سری : شماره پنجم تیر ماه  ١٣٨٨

مدیر مسئول: ولی اله میرخانی

سردبیر: محمدرضا ایروانی

طرح روی جلد و پشت جلد: امیرحسین علی نوری ahalinoori@yahoo.co.uk

تایپ: فاطمه کریمی پور

صفحه آرایی: هنگامه عباسی

شمارگان: ١۵٠٠ نسخه

آدرس: اصفهان - خیابان هزارجریب - دانشگاه اصفهان-گروه شیمی - دفتر نشریه خبری انجمن شیمی ایران

تلفن: ٠٣١٣٧٩٣٢٧١٣

پست الکترونیکی: m.r.iravani@sci.ui.ac.ir :

 

فهرست مطالب:

سرمقاله
رهنمودهای مقام معظم رهبری
اساسنامه پیشنهادی انجمن شیمی ایران
معرفی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا
اخبار رویدادهای علمی و فرهنگی
اخبار انجمن شیمی ایران
معرفی دانشمندان برتر ایران
تازه های علمی شیمی ایران و جهان
اخبار همایش ها و سمینارهای علمی داخلی و بین المللی

 

جهت مطالعه نشریه فوق بر روی لینک زیر کلیک کنید