دبیران سمینارهای ماکروسیکل و واکنشهای چندجزیی انجمن شیمی

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی ماکروسیکل ایران ----- ----- ----- -----
۲ دومین سمینار شیمی ماکروسیکل ایران دانشگاه زنجان ۱۳-۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۲ دکتر محمد رضا یافتیان
۳ اولین سمینار واکنشهای چندجزیی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در کرمان ۹-۱۰ خرداد ۱۳۹۱ دکتر الهه مصدق -----