دبیران سمینارهای دانشجویی انجمن شیمی

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار دانشجوئی شیمی دانشگاه اصفهان ۹-۱۱ آبان ۱۳۸۵ دکتر حسن سبزیان
۲ دومین سمینار دانشجوئی شیمی دانشگاه گیلان ۱۴-۱۶ مهر ۱۳۹۴

دبیر علمی:

دکتر فرهاد شیرینی 

دبیر اجرایی: آقای مهندس سعید صالح نیا