دبیران سمینارهای شیمی صنعت انجمن شیمی

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی صنعت دانشگاه صنعتی شریف ۲۲-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ دکتر بهرام قنبری
۲ دومین سمینار شیمی صنعت با رویکرد تولید مواد دارویی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۶ اسفند ۱۳۹۱

دکتر مریم میرزاآقایان

و

دکتر کاظم کارگشا

۳ (سومین) نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی دانشگاه جیرفت
۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
دکتر راضیه رضوی
۴ چهارمین سمینار شیمی صنعت انجمن شیمی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴-۵ اردیبهشت ۹۸

دبیر علمی: دکتر زاهد احمدی

 

دبیر اجرایی: دکتر خدیجه هوشیاری