دبیران سمینارهای دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه خواجه نصیر ۲۴-۲۵ خرداد ۱۳۷۴ ----- -----
۲ دومین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه تبریز ۲۸-۲۹ خرداد ۱۳۷۶ دکتر محمدحسین پورنقی آذر
۳ سومین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه مازندران ۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۸ دکتر جهانبخش رئوف
۴ چهارمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه تهران ۲۳-۲۴ خرداد ۱۳۸۰ دکتر محمد رضا گنجعلی
۵ پنجمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۹-۲۰ شهریور  ۱۳۸۲ دکترمحمدحسین مشهدی زاده
۶ ششمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۸۴ دکتر داوود نعمت الهی
۷ هفتمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه ارومیه ۶-۸ شهریور ۱۳۸۶ دکتر رضا امامعلی سبزی
۸ هشتمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه کردستان- سنندج ۲۳-۲۵ تیر ۱۳۸۸ دکتر عبداله سلیمی
۹ نهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه یزد ۲-۴ بهمن ۱۳۸۹ دکتر حمیدرضا زارع
۱۰ دهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه رازی کرمانشاه ۲۷-۲۹ تیر ۱۳۹۱ دکتر محمد باقر قلیوند
۱۱ یازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه گیلان ۱۸-۲۰ شهریور  ۱۳۹۳ دکتر مجید آروند
۱۲
دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه اصفهان
۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

دکتر اسماعیل شمس سولاری

۱۳ سیزدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه خلیج فارس ۹-۸ اسفند ۹۷

دبیر علمی: دکتر صادق کریمی

 

 

دبیر اجرایی: دکتر اسماعیل تماری