دبیران کنگره های شیمی انجمن شیمی ایران

 

عنوان

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه اصفهان ۲۰-۲۲ خرداد ۱۳۶۵ ----- -----
۲ دومین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۶-۱۹ شهریور ۱۳۶۶ دکتر محمد علی پسند -----
۳ سومین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲۱-۲۴ شهریور ۱۳۶۷ ----- -----
۴ چهارمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه گیلان ۱۳-۱۶ شهریور ۱۳۶۸ ----- -----
۵ پنجمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه علم و صنعت ۵-۸ شهریور ۱۳۶۹ دکتر حجت اله کریم پور -----
۶ ششمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه تهران ۱۱-۱۴ شهریور ۱۳۷۰ دکتر مجتبی شریعتی نیاسر
۷ هفتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و پنجمین کنگره پژوهش، نفت، گاز و پتروشیمی باشگاه نفت شهید منتظری اصفهان ۹-۱۲ شهریور ۱۳۷۱ مهندس علی احمدی -----
۸ هشتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و اولین کنگره بین المللی ایران دانشگاه شهید بهشتی ۱۰-۱۲ شهریور ۱۳۷۲ دکتر محمدحسن پیروی
۹ نهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۷۳ دکتر سید صاحب سادات حسینی
۱۰ دهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-کرج ۱۴-۱۶ شهریور ۱۳۷۴ مهندس کریم اکبری حقیقی -----
۱۱ یازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه تربیت معلم تهران ۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۷۵ دکتر محمدعلی بیگدلی
۱۲ دوازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و دومین کنگره بین المللی ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان ۹-۱۱ شهریور ۱۳۷۶ دکتر اسداله ناصح زاده
۱۳ سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه تربیت مدرس ۲۷-۲۹ بهمن ۱۳۷۷ دکتر حسین غریبی
۱۴ چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه تربیت معلم تهران ۲۸-۳۰ بهمن ۱۳۸۲ دکتر کاظم رفوئی
۱۵ پانزدهمین کنگره ملی،سال جهانی شیمی دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰ دکتر عباس افخمی
۱۶ شانزدهمین کنگره ملی شیمی ایران دانشگاه یزد ۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲ دکتر محمد امرالهی
۱۷ هفدهمین کنگره ملی شیمی ایران و اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان ۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

دکتر رضا رنجبر کریمی

و دکتر مسعود روحانی مقدم

۱۸ هجدهمین کنگره ملی شیمی ایران دانشگاه سمنان ۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴ دکتر علیرضا اصغری
۱۹ نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران دانشگاه شیراز
۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

رئیس کنگره:

دکتر حبیب اله فیروزآبادی

دبیر علمی:

دکتر سیدحسین موسوی پور

دبیر اجرایی:

دکتر عبدالکریم عباسپور

۲۰ بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۲۸-۲۶ تیر ۹۷

دبیر علمی:

دکتر حسین عشقی

دبیر اجرایی:

دکتر امیر شکوه سلجوقی

۲۱ بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  ۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ 

رئیس کنفرانس:

دکتر حسن ولی زاده

 

دبیر علمی:

دکتر امیرعباس متین

 

 

دبیر اجرایی:

دکتر حسین هاشم پور

۲۲ بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رئیس کنگره  : دکتر حسن زمانیان

 

دبیر کنگره: دکتر فرج الله مهنازاده

 

 

دبیر اجرایی کنگره: دکتر اسلام کاشی