سری : شماره ششم دی ماه ١٣٨٩

(ویژه نامه شماره ١ سال جهانی شیمی)

مدیر مسئول: ولی اله میرخانی

سردبیر: محمدرضا ایروانی

طرح روی جلد و پشت جلد: امیرحسین علینوری   ahalinoori@yahoo.co.uk

تایپ: فاطمه کریمی پور

صفحه آرایی: هنگامه عباسی

شمارگان: ١۵٠٠ نسخه

آدرس: اصفهان - خیابان هزارجریب - دانشگاه اصفهان-گروه شیمی - دفتر نشریه خبری انجمن شیمی ایران

تلفن: ٠٣١٣٧٩٣٢٧١٣

پست الکترونیکی: m.r.iravani@sci.ui.ac.ir

 

فهرست مطالب:

سرمقاله
رهنمودهای مقام معظم رهبری
سال ۲۰۱۱ ، سال جهانی شیمی
اخبار انجمن شیمی ایران
معرفی دانشکده شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
مصاحبه با آقای دکتر فرهاد شیرینی؛ دانشمند پراستناد شیمی
اخبار رویدادهای علمی و فرهنگی
معرفی دانشمندان برتر ایران
تازه های علمی شیمی ایران و جهان
مصاحبه با دبیر اولین همایش شیمی صنعت
اخبار همایش ها و سمینارهای علمی داخلی و بین المللی

 

جهت مطالعه نشریه فوق بر روی لینک زیر کلیک کنید