سری : شماره هفتم اسفند ماه ١٣٨٩

(ویژه نامه شماره ٢ سال جهانی شیمی)

مدیر مسئول: ولی اله میرخانی

سردبیر: محمدرضا ایروانی

طرح روی جلد و پشت جلد: امیرحسین علینوری ahalinoori@yahoo.co.uk

تایپ: فاطمه کریمی پور

صفحه آرایی: هنگامه عباسی

شمارگان: ۴۵٠٠ نسخه

آدرس: اصفهان - خیابان هزارجریب - دانشگاه اصفهان-گروه شیمی - دفتر نشریه خبری انجمن شیمی ایران

تلفن: ٠٣١٣٧٩٣٢٧١٣

پست الکترونیکی: m.r.iravani@sci.ui.ac.ir

 

فهرست مطالب:

رهنمودهای مقام معظم رهبری ٢
پیام رئیس انجمن شیمی ایران به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۰  ۳
اخبار سال جهانی شیمی ۴
اخبار انجمن شیمی ایران ۸
مصاحبه با دکتر هاشم شرقی؛ دانشمند پراستناد شیمی ٩
اخبار رویدادهای علمی و فرهنگی ۱۱
نقش ایران در تولید دانش جهانی طی ۲۰ سال گذشته ۲۰
تازه های علمی شیمی ایران و جهان ٣١
معرفی کتب جدید منتشر شده در زمینه شیمی ٧٥
مصاحبه با دکتر پرویز نوروزی؛ دانشمند پراستناد شیمی ٧٨
اخبار همایشها و سمینارهای علمی داخلی و بین المللی ٨١

 

جهت مطالعه نشریه فوق بر روی لینک زیر کلیک کنید