لازم به ذکر است که معرفی کتاب در سایت انجمن مبنی بر تایید محتوای علمی نمی باشد.

عنوان : اصول خوردگی و حفاظت فلزات

شابک :  8-5002-03-964
تالیف : جمشید مفیدی
ناشر : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
شمارگان : 2000 نسخه
چاپ دوم زمستان 1383

 

فهرست:

فصل اول مبانی الکتروشیمی
فصل دوم مبانی متالورژی
فصل سوم خوردگی فلزات در محیطهای گوناگون
فصل چهارم دیاگرام­های " پتانسیل تعادل PH " مشهور به دیاگرام­های     POURBAIX
فصل پنجم سینتیک خوردگی­های الکتروشیمیائی و رکود
فصل ششم خوردگی­هائی که با متصاعد شدن هیدروژن و یا کاهش اکسیژن همراه است
فصل هفتم مهمترین انواع خوردگی­های الکتروشیمیائی
فصل هشتم انواع خوردگی­هائی که منشاء " مکانیکی " دارند
فصل نهم خوردگی­های آتمسفری
فصل دهم خوردگی در خاک
فصل یازدهم خوردگی در گازهای خشک
فصل دوازدهم جلوگیری از خوردگی با تغییر ترکیب فلز و طراحی­های مناسب
فصل سیزدهم حفاظت از فلزات، با اصلاح " ترکیب محیط خورنده "
فصل چهاردهم حفاظت از فلزات با تغییر مقدار پتانسیل " فلز- محیط خورنده "
فصل پانزدهم جلوگیری از خوردگی به روش­های پوشش­دهی به سطح(پوشش­های محافظ= coatings protective)
فصل شانزدهم آزمون­های خوردگی
فصل هفدهم تمرینات
فصل هجدهم اصطلاحات علمی انگلیسی فارسی