لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر هادی پرستار ریاست کمیته صنعتی شریف
۲ دکتر حمید عبدالهی دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
۳ دکتربهرام همتی نژاد عضو کمیته شیراز
۴ دکترعبدالحسین ناصری عضو کمیته تبریز
۵ دکتر مریم وثوق عضو کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۶ دکتر محسن کمپانی زارع عضو کمیته تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
۷ دکتر مرتضی بهرام عضو کمیته ارومیه
۸ دکتر جهانبخش قاسمی عضو کمیته تهران
۹ دکتر احمد مانی عضو کمیته تربیت مدرس
۱۰ دکتر محمد حسین فاطمی عضو علی البدل مازندران
۱۱ دکتر مریم خوشکام عضو علی البدل محقق اردبیلی