دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر حمید عبداللهی

ریاست کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۲ دکتر مهدی جلالی هروی دبیر کمیته صنعتی شریف
۳ دکتر مرتضی بهرام عضو کمیته ارومیه

۴

دکتر تقی خیامیان

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۵

دکتر محمد حسین فاطمی

عضو کمیته

مازندران

۶

دکتر محسن کمپانی زارع

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۷ دکتر عبدالحسین ناصری عضو کمیته تبریز
۸ دکتربهرام همتی نژاد عضو کمیته شیراز