دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر مرتضی بهرام

ریاست کمیته

ارومیه

۲ دکتر اسماعیل شمس سولاری دبیر کمیته اصفهان
۳ دکتر مهدی جلالی هروی عضو کمیته صنعتی شریف

۴

دکتر تقی خیامیان

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۵

دکتر حمید عبدالهی

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۶

دکتر محمد حسین فاطمی

عضو کمیته

مازندران

۷

دکتر جهانبخش قاسمی

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی

۸ دکتربهرام همتی نژاد عضو کمیته شیراز