کمیته و شیمیدان های بسیار فعال کمومتریکس، تلاشتان را می ستاییم، دست مریزاد