لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی تامین تجهیزات و مواد شیمیایی انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر کاوه خسروی

ریاست کمیته

اراک

۲

دکتر علیرضا فخاری زواره

دبیر کمیته

شهید بهشتی

۳

دکتر شهرام صیدی

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی

۴

دکتر محمود زارعی

عضو کمیته

تبریز

۵

دکتر مسلم منصور لکورج

عضو کمیته

مازندران

۶

دکتر رضا کیا

عضو کمیته

صنعتی شریف

۷

دکتر علی اله رسانی

عضو کمیته

بیرجند

۸

دکتر مهدی میرزائی

عضو کمیته

صنعتی شاهرود

۹ دکتر حامد بهرامی عضو کمیته زنجان